Vedtekter

Her finner du en oversikt over barnehagens vedtekter.

VEDTEKTER FOR SMÅBERGAN BARNEHAGE

Vedtatt første gang 2.10.2005 i ekstraordinært årsmøte (menighetsmøte) i Pinsemenigheten Betel Trondheim. Sist revidert mai 2018.  

1.   EIERFORHOLD 

Småbergan barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 1-6 år.

Barnehagen eies og drives av Pinsemenigheten Betel i Trondheim.

Barnehagen er fundert på det samme trosgrunnlag som Pinsemenigheten Betel i Trondheim. Dette er nedfelt i retningslinjer for Pinsemenigheten Betel i Trondheim. (Siste vedtatte utgave er av 01.05.2002, med revisjon 2003.)

Det er en forutsetning for å være ansatt ved barnehagen at en bekjenner seg til det trosgrunnlag barnehagen står for.

2.   FORMÅL 

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som gjelder for barnehager, barnehagens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek under tilsyn og omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem.

Småbergan barnehage drives etter en utvidet kristen formålsparagraf. Dette innebærer at barnehagen skal være et tilbud til foreldre som ønsker en barnehage med en tydelig kristen ramme, et tilbud der disse foreldrene kan føle seg trygge på at deres ansvar for oppdragelse og opplæring følges opp i barnehagen av et opplegg forankret i evangelisk kristen tro basert på Bibelen Guds Ord.

Småbergan barnehage vil poengtere at kristendommen er en levende kilde for tro, og ikke bare en kulturarv. Vi ønsker at barna skal få et personlig forhold til Jesus Kristus, og at de skal se på Gud som sin himmelske Far. Småbergan barnehage vil også fremme respekt for mennesker med andre utgangspunkt og/eller oppfatninger når det gjelder tro og livssyn.

3.   STYRINGSORGANER

   3.1 Eierstyret:

 

Som ledelse for barnehagen velges et styre blant Betels medlemmer, med årsmøte i Betel som øverste organ. Eierstyret består av 4 medlemmer, inkl. leder. Medlemmer av eierstyret velges for 3 år av gangen. Medlemmer kan gjenvelges. Leder blir valgt ved eget valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv. I tillegg kan de fast ansatte velge en representant for seg som kan delta på styremøtene. Denne har bare tale- og forslagsrett.

 

 

Eierstyrets oppgaver er:

a.    behandle og fastsette budsjett

b.    fastsette foreldrebetaling

  1.         Arbeidsgiveransvar, behandling av personalsaker og utarbeide stillingsinstruks, ansettelse av andre stillinger enn styrerstillingen.
  2.       Eierstyret fremmer kandidater til styrerstillingen.

   3.2  Betels lederråd :

 

     a.  har ansvar for ansettelse av styrer

     b.  fremmer kandidater til eierstyret

 

   3.3  Betels årsmøte :

 

     a.  velger medlemmer til eierstyret, med simpelt flertall

-           

Samarbeidsutvalg:

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. Lov om barnehager $ 4 med forskrifter).

Samarbeidsutvalget består av 4 medlemmer hvorav 2 medlemmer velges fra foreldrerådet og 2 fra de ansatte. I tillegg kan eierstyret møte med inntil 2 representanter.

Det er fastsatt i samarbeidsutvalget og i barnehagens styre at foresatte skal bidra med 8 dugnadstimer i løpet av året. 

Foreldreråd:

Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager $ 4 og består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Rådet skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem og fremme fellesinteressene til foreldrene. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg om saker som er viktige for foreldrene i forhold til barnehagen. Ved avstemning gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

4.   OPPTAK AV BARN

Søknadsfristen til opptak i barnehagen følger Trondheim kommunes frist for opptak i kommunens barnehager. Barnehagen har samordnet opptak med kommunens øvrige barnehager(jfr. Barnehageloven). Søknaden om opptak gjøres via Trondheim kommunes nettside, www.trondheim.kommune.no, innen 1. mars hvert år.

Småbergan barnehage kan velge å ta inn barn fra andre kommuner.

Barnet får tildelt plass i barnehagen til det begynner på skolen eller til plassen blir sagt opp.

Barn som mister plassen i barnehagen på grunn av nedleggelse eller permisjon/ stenging i løpet av barnehageåret skal prioriteres ved suppleringsopptak.

Opptak foregår etter følgende kriterier i både hovedopptak, suppleringsopptak og overføringsopptak:

  1.     Barn med funksjonshemninger, jfr. Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra   Barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
  2.      Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd

 

      3. Barn av ansatte i Betelkonsernet med følgende prioriteringer:

           a. Barn av ansatte i Betels administrasjon

           b  Barn av øvrige ansatte. Barn av foreldre tilhørende Betel menighet vil bli prioritert.

 

4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

 

5. Barn av medlemmer i Betel

 

6. Opptak av barn må ta hensyn til øvrig sammensetning av alder og kjønn.

 

7. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold.

 

8. Barn ved like kriterier blir tilbudt plass ved loddtrekning.

           

De barna som ikke får plassved hovedopptaket, blir satt på venteliste.

 

I all hovedsak tilbyr vi i Småbergan barnehage bare fulltidsplasser, men vi kan se an individuelle behov og situasjoner og gjøre unntak dersom det ikke medfører økonomisk tap eller ulemper for barnehagen.

 

 

5.   OPPSIGELSE / TAP AV PLASS

Dersom barnehageeier eller foreldre ønsker å si opp en plass, skal dette skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1. eller den 15. i måneden.

Unntak: i perioden 1. mai-1 august er oppsigelsen 2 måneder.

Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden.

Dersom barnehagen opphører/ stenger av en eller annen grunn, gjelder den samme oppsigelsestid fra eier til foreldre.

Tap av plass kan skje dersom:

-Oppholdsutgiftene ikke blir betalt innen rimelig tid. Dette vurderes ut fra eierstyret.

- Det gis feilaktig opplysninger av vesentlig betydning ved søknad om barnehageplass.

- Vedtekter/ regler ikke overholdes.

 

6.   FORELDREBETALING

For å ha barnehageplass i Småbergan barnehage er det en forutsetning at foresatte benytter avtalegiro ved betaling av plassen.

Foreldrebetaling følges til en hver tid av Trondheim kommune sine satser. Det kreves ikke foreldrebetaling utover maksimalpris, som for tiden er kr 3230,- pr måned. Kostpenger på 400 kroner i måneden kommer i tillegg til foreldrebetalingen og skal dekke utgifter barnehagen har til kost.

Betalingen skjer forskuddsvis for hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri. Det gis ikke reduksjon i barnehagekontingenten p.g.a. planleggingsdager i barnehagen – 5 dager i året. I forbindelse med oppstart i barnehagen beregnes den første månedsbetaling ut fra den oppstartsdato som barnet er tildelt.

Det gis ikke betalingsfrie permisjoner for en innvilget barnehageplass da dette medfører en økonomisk ulempe for barnehagen. Etter en barnehageplass er innvilget står foreldrene fritt til å ikke benytte seg av plassen med en gang eller i perioder, men betalingen forløper som normalt.

For barn i reduserte plasser, er det mulig å søke om å kjøpe enkeltdager i barnehagen. Styrer behandler søknaden ut i fra en helhetsvurdering den aktuelle dagen.

Moderasjonsordninger:

  1.      Søskenmoderasjon. For familier med mer enn ett barn i barnehagen gis moderasjon på 30 %  for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3,4 osv.
  2.      Moderasjon på økonomisk grunnlag. Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag,    betaling kreves inntil vedtak om moderasjon foreligger. Grunnlaget for vedtaket er en vurdering av familiens samlede inntekt. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av familiens inntekt for en barnehageplass. Kopi av siste års selvangivelse må følge med søknaden.
  3.     Gratis kjernetid for fire-og femåringer. Det kan søkes om gratis kjernetid (20 timer) for familier med lav inntekt. Kopi av siste års selvangivelse må følge med søknaden.
  4.     Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven §5-7. det gis moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven for de timene de mottar denne hjelpen.
  5.     Moderasjon for barn med utsatt skolestart. Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis 20 timer gratis kjernetid pr.uke.

Det gis ikke moderasjoner på  kostpenger.

7.   FERIE

Barnet skal ha minimum 4 ukers ferie fra barnehagen i løpet av barnehageåret. Ved planlagt ferie/fravær, må barnehagen få beskjed på forhånd.

I påsken kan barnehagen velge å stenge hvis det er færre enn 3 små barn og 6 stor barn som kommer de aktuelle dagene. 

9 barn tilsammen. 

8.   ÅPNINGSTIDER

Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli.

Barnehagens åpningstid er fra: kl 07:30 til kl 16:30.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året, her følger vi Trondheim kommune. Disse dagene er barnehagen stengt.

Barnehagen er stengt 3 uker i juli, uke 28, 29 og 30.

Barnehagen holder stengt i romjula.

9.   AREAL

Barnehagen følger departementets veiledning for leke- og oppholdsareal pr. barn i barnehage, 4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. Barnehagens godkjent leke og oppholdsareal er på 139,3 m2. Disponibelt leke og oppholdsareal er på 125,0 m2.

10. LENGRE TURER/ UTFLUKTER.

Småbergan barnehage ønsker å tilby barna en lengre tur/ utflukt ute i naturen hvert år. Foreldre/ foresatte kan disse dagene bli bedt om å bringe og hente barna på leirstedet. Barnehagen vil bistå foreldrene med å organisere samkjøring, og opplyse om bussforbindelsene.

Barnehagen vil ha de samme åpningstidene som normalt.

 

11. FOR SENT HENTING AV BARN.

Det vil fra 1 august 2016 tre i kraft et vedtak i forhold til for sent henting av barn i Småbergan barnehage.

Er barnet blitt hentet etter barnehagens stengetid tre ganger blir det forelagt et gebyr på 500 kroner, dette blir lagt på neste måneds faktura, dette hver gang etter tre ganger.

Blir dette gjentagende kan yttereste konsekvens være tap av barnehageplassen.

 

12 TILVENNING/ OPPSTART.

Vi anbefaler at foreldre besøker barnehagen sammen med barnet i månedene før oppstart. Tilvenning i barnehagen vil skje i samråd med foreldrene og etter barnets behov.

Vi anbefaler at tilvenningen strekker seg over 3 uker, hvor foreldrene er sammen med barnet i starten, slik at barnet gradvis blir trygg på sin nye hverdag. kortere dager er også en del av tilvenningen.

 

13 HELSE / BARNS SYKDOM

Skjema for erklæring om barnets helse fylles ut av barnets foreldre/foresatte og leveres barnehagen ved oppstartsamtalen, eller aller helst fylles det ut og registreres på Trondheim kommune sine sider etter barnet har fått registrert plass. Helseerklæring gis på skjema godkjent av Helsedirektoratet.

Syke barn bør ikke være i barnehagen. Avgjørelse om dette fattes i samarbeid med barnehage­personalet. Ved smittsom sykdom i hjemmet kan ikke barnet mottas i barnehagen. Alt fravær skal meldes til barnehagen.

14. POLITIATTEST

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest, ikke eldre en tre måneder.

15. FORSIKRING / ERSTATNING

Småbergan barnehage tegner ulykkesforsikring for barn i barnehagen.

Barnehagen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen.

16. INTERNKONTROLL

Barnehagen har internkontrollsystem som gjelder for helse, miljø og sikkerhet.

Disse oppdateres til enhver tid i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

17. ENDRING AV VEDTEKTENE

Punkt 1,2 og 3 i vedtektene kan bare endres av årsmøte i Betel med to tredjedels flertall. De resterende punktene kan endres av eierstyret med simpelt flertall.