SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS

Alle som ønsker plass hos oss må søke igjennom Trondheim kommunen sine sider: https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/ Ta gjerne en telefon eller ring oss hvis det er noe du lurer har noen spørsmål angående barnehagen eller søknaden.

Opptakskriteriene i følge våre vedtekter:

Småbergan barnehage kan velge å ta inn barn fra andre kommuner.

Barnet får tildelt plass i barnehagen til det begynner på skolen eller til plassen blir
sagt opp. Opptak foregår etter følgende kriterier:

4.1Barn med funksjonshemninger, jfr. Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra Barne- og
familietjenesten og/eller sykehus.

4.2 Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og
fjerde ledd

4.3 Barn som i henhold til Lov om barnehager §12a, har rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

4.4 Barn av ansatte i Betelkonsernet med følgende prioriteringer:

a. Barn av ansatte i Betels administrasjon

b Barn av øvrige ansatte. Barn av foreldre tilhørende Betel menighet vil bli prioritert. Stillingsstørrelse vil ha betydning.

4.5 Barn av medlemmer i Betel.

4.6 Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

4.7 Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold.

4.8 Opptak av barn må ta hensyn til øvrig sammensetning av alder og kjønn.

4.9 Barn ved like kriterier blir tilbudt plass ved loddtrekning.

De barna som ikke får plass ved hovedopptaket, blir satt på venteliste.

 

Link:http://www.trondheim.kommune.no/barnehage