Årsplan

 I Småbergan barnehage har vi en mangfoldig personalgruppe med 10 ansatte (inkludert en lærling). Personalet har stor bredde i fordypning som kunst og håndverk, musikk, ikt, språk, og ledelse. Kvalitet i barnehagen står i fokus hos oss og undersøkelser viser at personalet er det viktigste kriteriet når det gjelder dette.

Vi har høy pedagogtetthet og ligger over normene til Trondheim kommune. Forskning viser at høy pedagogtetthet styrker kvaliteten i barnehagen, det gir også trygghet i barnegruppen med flere faste ansatte.

Vi har nå lagt 12 spennende år bak oss, i 2016 hadde vi 10 års jubileum.

Personalgruppen har utarbeidet et felles pedagogisk grunnsyn som skal være samlende for alle i barnehagen.

Vi i Småbergan barnehage ønsker å være nære, varme voksne som samtidig setter tydelige grenser for barna.

 Vi mener humor er en viktig del av hverdagen. Vi fryder oss sammen med barna, og har tro på at positive følelser og en god latter både gir trygghet, skaper tillit og samhold. Dette igjen legger grunnlaget for en lærende atmosfære.

Vi mener barndommen er verdifull og har en egen verdi, derfor ser vi på hvert enkelt barn som unikt og verdifullt, som skal behandles med respekt. Barna skal bli sett og anerkjent hos oss.

 

Vi ønsker at barna skal føle seg unik, de skal oppleve at deres meninger er viktig og har betydning i fellesskapet. Vi tar utgangspunkt i hva som opptar barnegruppen og vil være åpen for spontanitet ut fra barnas ønsker og interesser. 

Småbergan barnehage har en utvidet kristen formålsparagraf. Vi som personal har et ansvar for å formidle de verdiene barnehagen står for, med respekt for ulike kulturer, religioner og verdier.

 

Vår visjon er trygghet og tro!

Småbergan barnehage eies av Pinsemenigheten Betel og har utvidet kristen formålsparagraf, det gir oss mulighet til å bygge vår hverdag på kristne verdier og Guds ord.

Vi legger vekt på en kristen verdiformidling i hverdagen og ved kristne høytider gjennom året.                                                                                                                               

«Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.» (Barnehageloven § 1 formål, 1 ledd.)

 •         Vårt verdigrunnlag formidles gjennom musikk og sang, bibelsamlinger og kristen høytidsmarkering.
 •         Vårt verdigrunnlag viser et inkluderende og utviklende fellesskap med et godt tilbud til hele familien.
 •         Vår hverdag preges av holdninger som viser respekt, dele, hjelpe hverandre, tilgi, være raus- dette gjelder både barn og voksne.
 •         Barns spørsmål knyttet til tro og livssyn møtes med respekt.

 

En av barnehagens visjoner er trygghet. Vi ønsker en barnehage der alle er trygge, dette gjelder både barn, foreldre og personalet. For å oppnå trygghet har vi i fellesskap utarbeidet disse fokusområdene:

 •         Vi skaper trygghet ved å ha spesielt fokus på barnets behov for trygg tilknytning når det starter opp i barnehagen.
 •         Vi skaper trygghet ved å oppfordre til en rolig oppstart, samtidig som hvert barn har egen primærkontakt.
 •         Vi skaper trygghet ved å være stabile og nære voksne, som tar hensyn til enkeltbarnet og ser det unike hos hvert enkelt barn.
 •         Vi skalper trygghet gjennom våre hverdagsrutiner, barnet føler trygghet ved å vite hva som skjer.
 •         Vi skaper trygghet ved å være en stabil personalgruppe, som ved behov bruker faste vikarer som er kjent med barnegruppen.

 

Barnehagens satsningsområder er språk og språkutvikling, sosialisering og lekkompetanse. 

 

Språk og språkutvikling;

 

For å kunne støtte barnet i dets språkutvikling er vi i Småbergan barnehage opptatt av barnehagens språkmiljø. For å skape et godt språkmiljø i barnehagen er det fem aktiviteter som utmerker seg, disse aktivitetene er:

Gode samtaler- For å utvikle et godt språk er det nødvendig at barnet samtaler om tanker, følelser og opplevelser. Ved å være aktiv i samtalen lærer barnet å lytte, observere, motta og tolke et budskap, det lærer ord og fyller disse med innhold. Barnet lærer seg turtaking, tilegner seg grammatikk, lærer seg å lage setninger og samtidig som de venner seg til å holde på et tema og videreføre dette.

Rim, regler og dikt- Gjennom nærheten, reglen, rytmen, leiken og bevegelsene fremmer vi både det emosjonelle, motoriske, sosiale, estetiske og kognitive områdene hos barnet. Når barnet sitter på den voksnes fang og opplever gleden og nærheten av ulike rim og regler, opplever barnet bevegelse, sang og rytme. Det får også en opplevelse av språkets form og kontroll over språket som er viktig for utvikling av barnets språklige bevissthet.

 Sang, fortellinger og høytlesning-Høytlesning, fortellinger og sang kan åpne for lystbetonte møter med språk. I en travel barnehagehverdag kan det være godt å sette seg ned med enkeltbarnet eller barnegruppa å lese en bok sammen. Fortellinger er svært viktig sjanger som brukes når vi skal formidle. For de yngste barna, eller barn som er usikre i norsk, gir vi dialogstøtte for å hjelpe barnet i sin fortelling.

 

Utforming av skrifts-språket

 

Vi legger til rette for at barna skal få mulighet til å utvikle et grunnlag for gode skriftferdigheter. Vi lekeskriver og skaper tekst sammen med en voksen. Dette er aktiviteter som fremmer barnets skriftspråklæring. Når barnet utforsker skriftspråket, støtter vi barnet i dets eksperimentering slik at barnet motiveres til å senere lære skriftspråket.

Når man leker med språket, utvikles barnets språklige bevissthet, og når barnet får erfaring med skriftspråket gjennom tekstskaping og lek, opplever barnet skriftspråket som en nyttig og viktig måte å kommunisere på (Høigård m.fl.,2009)

 

Lek- Vi vet at leken er barnets viktigste læringsarena, og at leken stimulerer ulike sider ved barnets språkutvikling. Vi ser viktigheten av at det i hverdagen blir tilrettelagt for variert lek i barnehagen. De yngste barna uttrykker seg kroppslig, med mimikk, gester, lyder og kroppsspråk, dette er en svært viktig lærdom. I all kommunikasjon barnet vil møte senere i livet er det viktig å kunne forså andres kroppsspråk og samtidig være bevisst sitt eget.

Gjennom disse aktivitetene fremmer vi barnets språkutvikling. Vi i Småbergan barnehage er opptatt av at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som utrykk for egne tanket og følelser. Vi vil at alle barn i barnehagen skal få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Vi er også opptatt av at barn som har sen språkutvikling eller andre språkproblemer får tidlig og god hjelp.

I vår barnehage er det mange barn med et annet morsmål enn norsk, disse barna lærer norsk som andrespråk. Det er viktig at alle barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg, så vi i barnehagen er derfor opptatt av å støtte barnas bruk av sitt morsmål og arbeider samtidig aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

 

 Sosialisering og lekkompetanse:

 

I arbeidet med barnets sosialiseringsprosess legger vi i Småbergan barnehage til rette for å styrke barnets sosiale ferdigheter, holdninger og kunnskaper. I vår hverdag legger vi til rette for at:

 •         Barnet skal kunne ta, og opprettholde kontakt med andre.
 •         Barnet skal utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne.
 •         Barnet skal utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet.
 •         Barnet skal kunne ta andres rolle og se en sak fra flere synsvinkler- barnet skal kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre.
 •         Barnet skal lære seg selv å bidra til å utforme positive normer for samhandling.
 •         Barnet skal utvikle et godt muntlig språk, tegnspråk, symbolspråk eller totalkommunikasjon.
 •         Barnet skal lære seg å kommunisere effektivt på ulike plan (lek)

Kilde: Kari Pape « Fra ord til handling, fra handling til ord».

 

Å utvikle sosial kompetanse vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. I barnegruppen er mange barn i ulike alder samlet og dette gir mulighet til å tilegne seg sosiale ferdigheter i samspill med andre barn.

Barn lærer seg til å ta kontakt med hverandre, utveksle ideer og samarbeide. De opplever motsetninger og interessekonflikter hvor de må holde tilbake egne lyster og behov til fordel for andres. I samspill med hverandre får barna erfaringer som er helt sentrale for deres utvikling av sosial kompetanse. Kompetansen gjenspeiles i barnets måte å opptre på i sosialt samspill, blant annet i deres evne til å ta initiativ til å opprettholde vennskap.

 

Lekkompetanse:

 

Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi barna mulighet for lek som kilde til trivsel. Lek er en grunnleggendelivs- og læringsform. I lek kan barna delta med lyst og engasjement. Lek er en kilde til humor og glede, og gjennom ulike former for lek får barna mulighet til å utrykke seg og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder.

Barn skal mestre ferdigheter både for å komme inn i lek og for å opprettholde den. Barns lek kan være komplisert, og noen leker krever erfaring og øvelse. Mange barn lærer av å observere andre i lek, noe de må få tid og rom til å gjøre. For å hjelpe barna med å utvikle god lekekompetanse må de ansatte være tilstede der barna leker. Kilde: (Utdanningsdirektoratet).

 

Det viktigste vi kan gi barn i barnehagen er muligheten til å oppleve seg selv som en ønsket og vedsatt deltager i et sosialt fellesskap. ( Kari Pape s 90, fra ord til handling- fra handling til ord.)

 

 

Rammeplanen for barnehagens innhold og virksomhet.

 

Rammeplanen (RP) er en forskrift til barnehageloven som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den er et arbeidsredskap for å sikre en livslang læring og en helhet i barnets utvikling. Barnehagevirksomheten i Norge sorterer under Kunnskapsdepartementet, og er dermed en del av utdanningssystemet. Fagområdene i planen er i stor grad de samme som barna møter når de senere begynner i skolen. Målet med RP er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet som gjøres. RP gir også informasjon til foreldre og innsikt i hva som vektlegges. Den gir mulighet til medvirkning og medbestemmelse gjennom de valgte foreldrerepresentanter og samarbeidsutvalg i den enkelte barnehage. RP beskriver barnehagen som pedagogisk virksomhet og skal tilpasses lokale forhold og ulike typer barnehager. Hvordan vi i Småbergan barnehage jobber med RP fagområder seg du under.

          

Fagområdene

 

Natur miljø og teknikk:

 

Vi i Småbergan barnehage benytter oss av nærliggende lekeplasser og parker. Ofte går turen til Voll gård for å lære om gårdsmiljøet, og til sverresborg for å lære litt historie. På våren «flytter» vi barnehagen til fjæra hvor vi slår opp lavvo- her utforsker vi livet i fjæra og naturen rundt. Vi har et flerkulturelt miljø i barnehagen, hær benytter vi oss av å gå inn i de ulike kulturene å lære å bli kjent med andre kulturer. Vi bruker digitale verktøy for å dokumentere, og dette lar vi barna få være med på. De får ta bilder og blir kjent med både pc, ipad, kamera, kopimaskin osv.

 

Kropp bevegelse og helse:

 

Gjennom varierte aktiviteter og lek ute og inne gir vi barn muligheter til å styrke sin motoriske utvikling, og samtidig fremme god fysisk og mental helse. Vi har også fokus på å gi barna sunn og god mat, dette er med på å etablere gode matvaner som er positivt å ta med seg videre.

 

Antall, rom og form:

 

Vi voksne er bevisst på å se etter matematikk i ting vi ser og gjør. Å se etter former og mønster når vi for eksempel utforsker naturen sammen med barna. Vi lar barna være med å dekke på bordet, lage mat, handle på butikken, legge frem klær og kle på seg. Vi har samlingsstunder der vi teller, sorterer og synger Vi tegner, maler, perler, spiller puslespill og lotto. På høsten har vi matematikk uke med stort fokus på matematikk i hverdagen.

 

 

Nærmiljø og samfunn:

 

Vi benytter oss av det nærmiljøet har å by på. Vi er en sentrumsnær barnehage som benytter oss av de kulturelle tilbudene i byen. Samtidig som vi ligger ved naturskjønne festningsområdet som vi benytter oss av flere ganger i uken. I forbindelse med brannvernuken besøker vi brannstasjonen i nærområdet, og har økt fokus på brannvern.

Vi har også faste turer til Betel der barna synger på formiddagstreff. 

 

Kunst, kultur og kreativitet: 

 

Gjennom å besøke museum, teater og kunstutstillinger stimulerer vi til fantasi, kreativ tenkning og glede. Vi bearbeider inntrykkene fra turene våre når vi kommer tilbake gjennom aktiviteter som tegning, maling og dramatisering.

 

Etikk, religion og filosofi: 

«Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft» (Rammeplan, 2017).

 

 

Samarbeid med barns hjem.

 

 «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg» (Barnehageloven § 1 og 4)

 

Våre tiltak:

 •         Daglig kommunikasjon ved levering og henting
 •         Foreldremøter
 •         Samarbeidsutvalg
 •         Informasjon gjennom digital kommunikasjon
 •         Oppfølgingssamtale for ettåringer
 •         Foreldresamtaler minst to ganger i året
 •         Felles arrangement for barn og foreldre

 

 

Mobbing: 

Barnehagen skal fremme barnets helse, trivsel og læring. de skal ikke bli utsatt for krenkende ord og handlinger hverken fra andre barn eller voksne. 

Barnehagen skal aktivt, kontinuerlig, og systematisk arbeide for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til barna. Planen vår er å forebygge avdekke og forhindre og håndtere krenkende atferd ved blant annet å være tett på barna. vi bruker observasjonsmetoden "blikk på barnet", relasjonskartlegging for å sikre at barna blir sett. vi har vennskapsuker og jobber med sosial kompetanse som et av satsningsområdene våre. vi bruker "hjerteprogrammet" for å reflektere sammed med barna over urettferdigheter og rett og galt. 

Vi har utarbeidet en egen handlingsplan ang det psykososiale arbeidet i småbergan barnehage som vi jobber etter. 

 

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning» (Rammeplan kap. 6)

Våre tiltak:

 •  Barnehagen følger Trondheim kommunes retningslinjer for overgang barnehage – skole
 •  Eget opplegg for 5-åringene med skoleforberedende aktiviteter som å ta og vente på tur,     være selvhjulpne og selvstendige, tåle skifte i aktivitet og miljø, forholde seg til flere voksne, å inngå vennskap og leke, også i nye og større grupper- skoleklubben.
 • Pedagogisk leder for skoleklubben har overgangssamtaler med klassestyrer for førstetrinn, dette i samarbeid med foresatte.

 

 

overgang fra storbarn til småbarn

Småbarn som skal over på storbarn starter tilvenning i mai med fast besøksdag en dag i uken. Besøket gjennomføres når det er skoleklubb, da er det roligere på maxi og færre barn og forholde seg til, samtidig som de nye ikke har behov for å knytte bånd til skolebarna. 

Besøket varer ikke lengre en 1 time i begynnelsen. Etter hver kan barna spise frokost eller lunsj på avdelingen. i juni kan de nye barna være med på turdag sammen med de yngste barna på maxi. 

Overgangssamtaler med foreldre gjennomføres i mai. Her får foreldrene kjennskap til rutiner og struktur på maxi, samtidig som de får informasjon om ansatte gruppa og evt primærkontakt. 

Informasjonsmøte for nye foreldre gjennomføres i juni. 

Det anbefales at foreldre er sammen med barnet den første dagen på ny avdeling (etter behov) , og at barnet er i barnehagen noe kortere tid denne dagen. 

Nye barn på storbarn: 

For nye barn som begynner på maxi, anbefales besøksdag sammen med forestte før oppstart. primærkontakt tar kontakt med foresatte og avtaler besøksdag i god tid før oppstart. 

Vi anbefaler minst tre dager oppstart for barn som er ny i barnehagen. 

Vi følger prosedyrene og Årshjulet til Trondheim kommune når det gjelder overgangen barnehage- skole (fra barnehage til skole) 

 

 

Styringsdokumenter:

 

 •         Lov om barnehage
 •          Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 •          Barnehagenes vedtekter  
 •          Retningslinjer for Samarbeidsutvalg i Småbergan barnehage.

 

 

Samarbeidsutvalg

 Samarbeidsutvalgets ansvar og myndighet reguleres av Lov om Barnehager.

 

 

 

 

 Planleggingsdager/ fridager høsten 2020 og våren 2021.

 

August 

planleggingsdag den 14

oktober

planleggingsdag den 8. og 9.

Desember

julestengt 23 deesember-4 januar

januar

planleggingsdag 29.

mars

Påskeferie- barnehagen har åpent etter behov (se vedtektene) 

Mai 

Barnehagen stengt 13, 17, 24 

Juni  

Planleggingsdag den 18.

                                                                   

Barnehagen har sommerstengt uke 28, 29 og 30.

 

Vår 2019 ble årsplanen godkjent i samarbeidsutvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Småbergan barnehage Festnings gt 2, 7052 Trondheim.

Smaabergan@beteltrondheim.no

Tlf: 90594533.

Daglig leder Lise Vindsetmo.